Jogi dolgok

Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A Tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy megfelelő tájékoztatást és védelmet nyújtson az www.arckondi.hu honlapra látogató (továbbiakban: Weboldalak) és a Weboldalon keresztül arctorna tanfolyam szolgáltatást igénybe vevő természet személyek számára (továbbiakban együttesen: Érintettek) a személyes adatok védelméről az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelőe

Értelmező fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,

b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

Adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

Adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Az adatkezelő megnevezése

Az adatkezelést és adatfeldolgozást végző személy neve, elérhetősége (a továbbiakban:

Adatkezelő): LOORENA Kft 

Székhely és levelezési cím: 1108 Budapest, Dombtető a 10. 

Cégjegyzékszám: Cg.01-09-908486; 

Adószám: 14539884-2-42; 

Email cím: csengi.gaby@gmail.com ;

Ügyvezető: Korcsmáros Gabriella

Adatkezelő a tevékenységét az Érintettek személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Atv.) rendelkezéseinek betartásával végzi.

Az adatkezelés célja, jogalapja és módja

Az adatkezelés célja

Adatkezelő a megadott adatokat kizárólag az Érintettek által a Weboldalon igényelt szolgáltatás tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítése, számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

Tanfolyami jelentkezés: a tanfolyami jelentkezőktől nevet, email címet, esetleg telefonszámot, és számlázási címet kérünk be.  A feliratkozók és a jelentkezők adatait biztonságos körülmények között tároljuk, semmilyen körülmények között nem adjuk ki másnak. Ez alól egyedül a rendőrség, adóhatóság és egyéb hivatalok ellenőrzése esetén teszünk kivételt. A feliratkozó/ vásárló ezt a feliratkozásával tudomásul veszi.

Az adatkezelés jogalapja

Érintettek által a Weboldalon igényelt szolgáltatás igénybevétele, (időpontok, helyszínek) módosítása, szolgáltatás teljesítése, tanfolyami díj számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, továbbá az Érintettek által kért egyéb műveletek (pl. hírlevél küldése) céljából kezeli.

Érintettek az általuk kiválasztott Tanfolyam megkezdésekor a Tréner felé nyilatkoznak egészségüket érintő különleges személyes adataikról, egyúttal adatkezelési nyilatkozatot írnak alá, amelyben a Trénert felhatalmazzák különleges személyes adataik kezelésére. A Tréner az így kezelt különleges személyes adatokat nem másolhatja le, nem rögzíti, harmadik személy részére nem továbbítja.

A Tréner az Érintettek személyes adatait tartalmazó - és az adatkezelésre felhatalmazó - adatlapot köteles biztonságosan megőrizni, köteles biztosítani, hogy annak tartalmát harmadik személy ne ismerhesse meg.

Érintettek a Weboldal használatával, az Adatkezelővel kötött keretszerződéssel és/vagy a mindenkori Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) elfogadásával, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok önkéntes megadásával hozzájárulásukat adják azok kezeléséhez.

Abban az esetben, ha valaki egy másik személy megbízásából jár el, akkor az ő felelőssége az Érintett személy beleegyezésének megszerzése adatainak közléséhez. Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes személyek nyilatkozatához a törvényes képviselő előzetes hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelés módja

Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag az azokat megadó személy felel.

Weboldal

Az arckondi.hu oldalt a Webnode AG működteti.

Székhely: Webnode AG Gartenstrasse 3, 6304 Zug Svájc

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. 

Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

Hírlevél, DM tevékenység

A weblap üzemeltetőjeként kijelentjük, hogy az általunk megjelentetett információk és ismertetők során maradéktalanul betartjuk a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Kijelentjük továbbá, hogy eDM levélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Érintett korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg Érintettet. Érintett leiratkozhat a hírlevekben lévő "Leiratkozok" linkre kattintva.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Tájékoztatjuk, hogy a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató reklámajánlataival, tájékoztatásaival és egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott e-mail címen megkeresse. Ennek következtében a felhasználó hozzájárulhat ahhoz, hogy a szolgáltató e célból a szükséges személyes adatait kezelje.

Tájékoztatjuk, ha eDM leveleket szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni.

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek ilyen típusú leveleket küldeni.

Az adatkezelés célja: Elektronikus direkt marketing tartalmú üzenet, így hírlevél, reklám küldése a közvetlen üzletszerzés módszerével

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, azaz leiratkozásig tart.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben a csengi.gaby@gmail.com e-mail címre küldött levélben, illetve a hírlevelekben elhelyezett Adatmódosítás ill. Leiratkozás linkre kattintva

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Kezelt adatok köre Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név: Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

E-mail: Azonosítás, kapcsolattartás, hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele

Feliratkozás időpontja: Technikai információs művelet.

IP cím: Technikai információs művelet.

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. A Név és az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

Adatfeldolgozó:

Név: Mailerlite honlap: https://mailerlite.com/

A kezelt személyes adatok köre

Az elsődlegesen kezelt adatok köre:

Magánszemélyek esetén név, telefonszám, lakcím, e-mail cím

Jogi személyek esetén jogi személy neve, székhelye, cégjegyzékszám, adószám,

bankszámlaszám, ügyintéző neve, elérhetősége

A másodlagosan kezelt adatok köre:

Az Érintett személyes nyilatkozatán alapuló különleges személyes adatok (egészségügyi adatok) amelyek kezelésére az Érintett külön nyilatkozatban ad hozzájárulást. Az így megadott különleges személyes adatokat azok felhasználása és megismerése kizárólag az Érintett személyre szabott feladatsorának elkészítéséhez használható.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő - az Érintett által megrendelt szolgáltatás teljesítésének, elszámolásának és kifizetésének, valamint az azzal kapcsolatos reklamáció benyújtási határidejének, illetve a benyújtott reklamáció jogerős lezárásának időpontján túl - mindaddig kezeli az Érintett által megadott adatokat, amíg az Érintett az adatok törlését kifejezetten nem kéri. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi. A különleges személyes adatok rögzítése, másolása, rendszerezése tilos.

Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül elektronikus úton adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó jogosult a helytelenül rögzített személyes adatainak helyesbítését kérni.

A felhasználó jogosult személyes adatainak törlését kérni. A törlés nem vonatkozik a jogszabályok (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségen keresztül gyakorolhatja:

Levelezési cím: 1108 Budapest Dombtető u.10.

Email: csengi.gaby@gmail.com

A felhasználó az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Záró rendelkezések

Az adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen nyilatkozatot a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatkezelő jelen adatvédelmi nyilatkozat módosításairól szóló tájékoztatást közzéteszi az arckondi.hu weboldalon. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával, ráutaló magatartással tudomásul veszi a módosított nyilatkozatban foglaltakat.

 Sütik (cookie)

 A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis szövegfájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel, illetve egyéb statisztikákat ment, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal látogatói.

Az adatkezelés jogalapja. A felhasználó hozzájárulása nem szükséges, amennyiben a sütik használatához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

Az adatok köre: egyedi azonosítószám, időpont, beállítási adatok, látogatói viselkedés

Az adatok megismerésére jogosult adatkezelő. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatkezelés célja: weboldalfejlesztés

információgyűjtés - Az oldal látogatói hogyan használják weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat, célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon, böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről. Ne feledje, ezen cookie-k alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk használatát.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezek a sütik nem tudják az Ön személyét beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben ehhez előzetesen hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel az Ön figyelmét.

Felugró ablakok (Pop-Up)

A felugró ablakok anonim cookie-kat használnak annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy újra és újra felbukkanjanak zavarva a felhasználói élményt. A felugró ablakok cookie-ja 1 napig jegyzi meg a látogatót, ez idó alatt nem jelenik meg újra a pop-up.

Teljesítményt biztosító sütik

Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. Weboldalunk a Google Analytics alkalmazást nem használja.

Facebook Pixel:  Weboldalamon marketing célokból Facebook pixelkód nincs telepítve.

Az általam használt hírlevélküldő marketingszoftver is többféle sütit használ a nyelvi adatok tárolására, teljesítmény gyorsítására, analitika továbbítására.

Az oldalon elhelyezett megosztás gombok (Facebook, Google+, Pinterest) és beágyazott tartalmak (pl. YouTube videó) is sütit helyezhetnek el a gépén..

Hogyan ellenőrizheti és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy felhasználóink nem lesznek képesek weboldalunk funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében

 Közösségi oldalak

Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/ Google+ /Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon, és "lájkolta" a weboldalt.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak kezeléséhez a közösségi oldalakon.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa, beleértve a profilképet is.

Általános Szerződési Feltételek

A szolgáltató:

Loorena Kft

Székhely: 1108 Budapest Dombtető u.10.

cégjegyzékszám: Cg.01-09-908486;

Adószám:14539884-2-42;

Email cím: csengi.gaby@gmail.com;

Ügyvezető: Korcsmáros Gabriella

Telefonszám: 0630 900 3525

A Szolgáltató internetes oldala: www.arckondi.hu

A szolgáltatás igénybe vevője:

(A továbbiakban: résztvevő) minden olyan, 18 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: "Korm.rendelet") alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és résztvevő a továbbiakban együttesen"Szerződő Felek vagy Felek".
A résztvevő a honlapon található űrlap kitöltésével tudomásul veszi, és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

A szolgáltatás tárgya, jelentkezés: 

A Szolgáltatás tárgya: A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található tanfolyam. Jelentkezni online, a honlapon található űrlap kitöltésével és a megadott telefonszámon lehetséges A szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a képzések árát és időpontját naprakészen tartsa.

A szolgáltató fenntartja a jogot a képzései helyszínének megváltoztatására, amiről a résztvevőt emailben értesíti.

A képzések kiírásaiban szereplő képek illusztrációk, nem mindig a képzések helyszínén és résztvevőiről készültek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

Jelentkezés:

A tanfolyamokra való jelentkezéskor a résztvevő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani: 

Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím; telefonszám
A honlap és a tanfolyam anyagának téves értelmezéséből eredő károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal. A szolgáltató a lehető legkorrektebb figyelemmel kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban ezekben változás, elírás előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A résztvevő kötelezettségei:

A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltató által lebonyolított tanfolyamon, órán részt vesz.

A képzésben résztvevő kötelezettséget vállal arra, hogy az oktatáson pontosan megjelenik, azo(ko)n részt vesz, a tanulmányi kötelezettségeknek a legjobb tudása szerint eleget tesz.

Órára való jelentkezés két héttel, azaz 15 nappal előre lehetséges. 

A lefoglalt időpontot minimum 24 órával az óra megkezdése előtt írásban lehet lemondani, különben az órát megtartottnak nyilvánítjuk.

A képzésben résztvevő vállalja, hogy az elérhetőségében ( email cím, telefonszám) bekövetkezett változásokat a szolgáltatónak jelzi. Ennek elmaradása esetén a szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges változásokból származó károkért. ( helyszínváltozás, kezdési időpont változása....)

A képzésben résztvevő köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amellyel a képző (és a képzésben résztvevő más cég) vagyontárgyaiban szándékosan vagy gondatlanságból kárt okozhat, ellenkező esetben köteles a kárt megtéríteni.

Szerződésszegés esetén képzésben résztvevő a képzési díj visszaigénylésére nem jogosult.

A szolgáltató kötelezettségei:

A képző kötelezettséget vállal a honlapon meghatározott tanfolyami oktatás lebonyolításáért, felelősséget vállal a képzés minőségéért.A szolgáltató biztosítja a képzésben résztvevők számára helyszínt, és a minőségi tartalom szolgáltatását.

Egyéb rendelkezések

A képzésben résztvevőnek a képzés során rögzített adatai az 1992. évi LXIII tv szerinti "személyes adatnak" minősülnek. A keletkező adatok meghatározása: jelen szerződés adatai, a képzés során keletkező jelenléti adatok. Az adatok felhasználási célja: tanfolyami adminisztráció és statisztika, minőségbiztosítás ( résztvevői elégedettségmérés). Az adatok feldolgozása elektronikusan és papír-alapon történik. Az adatok tárolásának időtartama korlátozás nélküli, illetve a jogszabályokban meghatározott időtartamú.

A képzésben résztvevő megismerte a személyes adatainak kezelési módját, s hozzájárult azok felhasználásához.

Print Friendly and PDF